องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 9 ธ.ค. 2563 ]12
2 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]14
3 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]12
4 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]11
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 21 ก.ค. 2563 ]15
6 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 23 มิ.ย. 2563 ]9
7 คู่มือสมรรถนะ [ 9 ม.ค. 2563 ]12
8 แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]11
9 แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]10
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 1 ต.ค. 2562 ]11
11 ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]9
12 โครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รูปแบบ ฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 4 ก.ย. 2562 ]14
13 รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมเเละรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 [ 28 ส.ค. 2562 ]9
14 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า อบตกรอกสมบูรณ์ ม.๕ตามแบบแปลน อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย [ 26 มิ.ย. 2562 ]9
15 ประกาศใช้เเแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 12 มิ.ย. 2562 ]9
16 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]10
17 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]8
18 ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 เม.ย. 2562 ]8
19 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 เม.ย. 2562 ]8
20 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินรายได้ (ข้อบัญญัติ) [ 12 พ.ย. 2561 ]12
 
หน้า 1|2|3