วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮ ในการขุดวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลส์ LED ๓๐๐ W จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ในการบำรุุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๘๐๔ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2566
ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๒ เที่ยว (เที่ยวละ ๑๒ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.) จำนวน 30 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง