วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2564
จ้างแม็คโครตัวใหญ่ในการขุดฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างรถแม็คโครขุดรื้อแนวท่อเมนประปา บริเวณเส้นทางจ่ายประปา หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ถนนสายจากบริเวณบ้านนายประดิษฐ์ หินปรีชา ถึงสาย ๓๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งบัวงาม ถนนสายจากบริเวณบริษัทเมทัลชีล วุฒิชิบ ถึง ไปสระน้ำประปาทุ่งพระยาจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ในการบำรุงรักษา สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๕๙ ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๖-๐๐๐๓, ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๘, ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๘, ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างขุดลอกคลองบ้านโคกชัน หมู่ที่ ๑ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านโคกชัน ถึงบริเวณที่ดินนายสุนทร ยิ้มเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างขยายสระน้ำผลิตน้ำประปา อบต.กรอกสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งบัวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง