วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อมาตรวัดน้ำ แบบเกลียว ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังขอน หมู่ที่ ๒ ถนนสายจากแยกถนนสาย ๓๐๒๓ บริเวณที่ดินนายพิชิต ไพเราะ ถึงบริเวณที่ดิน น.ส.ยุรี ไผ่แสวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังขอน หมู่ที่ ๒ ถนนสายจากแยกถนนสาย ๓๐๒๓ สถานที่ บริเวณบ้านนายอนันต์ นาลา ถึงที่สาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ - ๔๑๗๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาด ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาแม็คโครในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง