วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๕๕๙ ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้แถว ๓ ที่่นั่ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งวัว ถนนสายจากบริเวณ ห้องเช่านายเดชชนะ กุพันลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอน องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง