วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารคลอรีน และสารเพียวคลีน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างย้ายถังประปาพร้อมติดตั้งถังเหล็กรูปทรงลูกบอล ขนาดบรรจุ ๑๒ ลบ.ม. สูง ๑๕ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ PANTUM TL-๔๑๐X จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ควบคุมซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(อุปกรณ์ประปา) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กง-๙๕๕๐ ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง