วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๔ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ-๔๙๐๑ ปราจีนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) จำนวน ๓ เที่ยว (๔๕คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง