องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายทัยเทพ ธูปทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสุมาลี คูศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางพิศมัย   เบ้าคำภา

-ว่าง-

นายปุญญาธร เกษมกุลพณิช

หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง