องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางสาวสมลักษณ์ ครองบุญ      
  นักวิชาการศึกษา    
     
นางสาววีรญา   ตาลน้อย   นางมัณฑนา  ภิรมยา  นางจันทนา   เขียนวงษ์
 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก 
     
 นางสาวสุปราณี   นาคสุข นางสาวจีรวรรณ   ทนงค์รบ    นางสุจิตรา  สืบจันทร์
 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก 
     
  นางสาวฤดี  แย้มกลิ่น   
  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก