องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวฐายิกา  วงษ์ศรีสุข    นางสาวสุธิชา  ผิวรัตน์
 นักวิชาการเงินและบัญชี      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
     
- รอบันทึกข้อมูล -   - รอบันทึกข้อมูล -
เจ้าพนักงานพัสดุ    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     
นางสาวปิยะรัตน์  เช้าวันดี นางสาวปวีณา บัวสอน    นางสาวสมพิศ ศรีสอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
     
  นางสาวปานทิพย์ เตชะดี    
   พนักงานจัดมาตรวัดน้ำ