องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักปลัด

นางพิศมัย   เบ้าคำภา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวพรไพรฑูรย์  ศรีบุญเรือง

นางสาวอุษา สุวรรณชาติ

นางสาวณัฐนภัทร์  สืบปรุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวสุภาพร  ตาลน้อย

นางโสภิษฐ์  นาลา

นายสาคร นวลปืน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง

 

นางสาววนารินณ์   ลบพื้น

นายอดุลย์ สัพท์เสนาะ

นายสายชล บางกุ้ง

แม่ครัว

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์