องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักปลัด

นางพิศมัย   เบ้าคำภา

หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรไพรฑูรย์  ศรีบุญเรือง

นางสาวอุษา สุวรรณชาติ

นางสาวณัฐนภัทร์  สืบปรุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิติกรปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคล


นางโสภิษฐ์  นาลา
นายสาคร นวลปืน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง

 

-ว่าง-

นายอดุลย์ สัพท์เสนาะ

นายสายชล บางกุ้ง

แม่ครัว

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์