องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

สภา อบต.

 
 
นายสมชาย ดอนทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายบุญมี วงค์ภักดี
นายทัยเทพ ธูปทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิชัย นาดี
นายสมชาย ดอนทอง
นายพิชิต ไพเราะ
นายสมบัติ อินทร์มานะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
นายสำเริง  แย้มกลิ่น
นายประสิทธิ์ นาคประเสริฐ
นายไพศาล บุญผาย
นายศุภชัย คงสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
นายประเทือง ไพเราะ
นายสมรักษ์ พิทักษ์ราษฎร์
นายทรงพล แสงพันธ์
นายสายชล ไพเราะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
นายเทียนชัย อึ่งมี
นายบุญมี วงค์ภักดี
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7